Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Pályázati felhívás - munkavédelmi tiszt/főelőadó beosztás betöltésére

A munkakör a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény (a továbbiakban Haj. törvény) hatálya alá eső foglalkoztatási formában, honvédelmi alkalmazottként és a honvédek jogállásáról szóló 2012. CCV. törvény szerinti jogviszony szerint katonaként is betölthető.

A munkakör betöltésének várható ideje: a megállapodást követően azonnal

A jogviszony időtartama: Határozatlan idejű

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Munkavédelmi jogszabályok érvényre juttatása, a jogszabályi változások naprakész vezetése;
 • Munkavédelmi szemlék megszervezése, jegyzőkönyv elkészítése, részvétel a hatósági bejárásokon;
 • Felismerni az általános veszélyforrásokat, azok értékelése, elhárításának kezdeményezése;
 • Együttműködés más szervezeti egységekkel/elemekkel;
 • Gépek, berendezések időszakos felülvizsgálatának nyomon követése, ellenőrzése;
 • Munkavédelmi oktatások megtartása;
 • Munkavédelmi szabályzatok elkészítésében való részvétel, azok naprakészen tartása;
 • Védőeszközök, védőruhák ellenőrzése és véleményezése;
 • Adatvédelmi és adatkezelési szabályok betartása és betartatása;
 • Munkahelyi kockázatértékelés készítése;
 • Részvétel a balesetek kivizsgálásában.

A munkakör katonával és honvédelmi alkalmazottal is betölthető.

A munkavégzés helye: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Székhely: 1134. Budapest, Róbert Károly körút 44.,

A beosztás megnevezése: MH Egészségügyi Központ, Vezető szervek,

Parancsnok közvetlenek, Minőségfejlesztési, Irányítási és Biztonságtechnikai Osztály (MIBO), munkavédelmi tiszt

Rendszeresített rendfokozat: százados/honvédelmi alkalmazott

Előírt iskolai végzettség: főiskola, valamint felsőfokú munkavédelmi végzettség

Illetménykategória: II/13

Előmeneteli rend: speciális

Munkaköri azonosító kód: 01Me12ZKRAK

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő, hivatali munkarend.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a béren kívüli juttatásokra (cafeteria) „a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról” szóló 2018. évi CXIV törvény (Haj. tv.), vagy a 2012. évi a honvédek jogállásáról szóló CCV. törvény (Hjt.) az irányadó.

Jelentkezési feltételek:

Követelmények: 

 • Felsőfokú munkavédelmi szakképesítés;
 • Számítógép felhasználói szintű ismerete;
 • Megbízhatóság, terhelhetőség, fegyelmezettség;
 • Nagyfokú precizitás;
 • Jó rendszerező képesség;
 • Erős problémamegoldó képesség;
 • Jó kommunikációs készség (vertikális és horizontális kapcsolattartó képesség);
 • Büntetlen előélet;
 • Munka egészségügyi alkalmasság.

Előnyt jelent:

 • Legalább 3 éves szakmai tapasztalat;
 • Tűz-, valamint környezetvédelmi szakképzettségek megléte;
 • Egészségügyi területen szerzett tapasztalat;
 • Nyelvismeret (Angol középfokú komplex, vagy STANAG 2.2.2.2. nyelvvizsga).

Benyújtandó iratok, igazolások: 

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • katona esetén állományilletékes parancsnok javaslatát Személyi javaslati lapon, nemleges vélemény esetén is,
 • hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a pályázati eljárással összefüggésben kezeljék;

A pályázó a pályázati felhívás elválaszthatatlan részét képező adatvédelmi tájékoztató* ismeretében beleegyezését adja a pályázat kiírójának az elbírálás céljából saját, személyes adatainak kezeléséhez.

A pályázat benyújtásának határideje: A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Internetes oldalán megjelenő hirdetmény visszavonásáig, megtehető postai úton vagy e-mailben.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázati dokumentáció Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Honvédkórház címére történő megküldésével (1134 Budapest, Róbert Károly körút 44.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: munkavédelmi tiszt/főelőadó.
 • Elektronikus úton, a pályázati dokumentáció dr. Konczi Ferenc Pál ezredes osztályvezető (Személyügyi és Munkaügyi Osztály) részére történő megküldésével, az mh.ek.szmo@hm.gov.hu e-mail címre. (Tárgy: munkavédelmi tiszt/főelőadó)

A pályázatban szereplő beosztással kapcsolatban további felvilágosítást ad: Kulcsár Ildikó alezredes, Minőségfejlesztési, Irányítási és Biztonságtechnikai Osztály, osztályvezető (MIBO), HM telefon: 02-2-71-732, Mobil: 30/828-10-18

 

2021. október 26.

 

Adatvédelmi tájékoztató*

Az MH EK parancsnoka által meghirdetett, a honvédségi szervezet állományában lévő feltöltetlen pozíció betöltésére vonatkozó pályázaton történő részvétel céljából szükséges adatkezelést az MH EK (a továbbiakban: adatkezelő) végzi.

A pályázat során benyújtott személyes adatok (név, cím, telefonszám, e-mail cím, valamint a beosztásra, rendfokozatra, iskolai végzettségre vonatkozó adatok) kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, mely hozzájárulást az érintett a pályázati adatlap benyújtásával ad meg.

A fenti személyes adatok kezelése a pályázat elbírálásának napjáig, de legkésőbb a benyújtási határidő lejártát követő 30. napig tart, ezt követően a nyilvántartás törlésre kerül. Az érintett hozzájárulása indoklás nélkül bármikor visszavonható.

Az adatkezelő adattovábbítást harmadik fél részére nem végez.

Az adatkezelés időtartama alatt az adatkezeléssel érintett adatokba betekintést csak az adatkezelő, valamint a pályázat elbírálására kijelölt bizottság a jelentkezők kiválasztásával összefüggő feladatokat ellátó munkatársa(i) nyerhet(nek), feladatának ellátásához szükséges ideig és mértékben.

Az érintettek az adatkezelés teljes időtartama alatt élhetnek az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben biztosított jogukkal (tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, törléshez, zároláshoz, tiltakozáshoz való jog), továbbá jogsérelem esetén bírósághoz, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel.: 06-1-391-1400, honlap URL címe: http://naih.hu, elektronikus levelezési cím:  ugyfelszolgalat@naih.hu ) is fordulhatnak.

ESZA