Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Tájékoztatás a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ süti (cookie) adatkezeléséről

1. A tájékoztatás tartalma
 
Jelen tájékoztatás a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (a továbbiakban: MH EK) felügyelete alá tartozó honlapok süti (cookie) adatkezelésére vonatkozik.
A honlapokon megjelenő szakmai tartalomért az MH EK, az üzemeltetési feladatok ellátásáért a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: HM Zrínyi Nkft.) felel.
A tájékoztatásban foglaltak összhangban vannak az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú általános adatvédelmi rendeletének (a továbbiakban: GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásaival.
 
A tájékoztatásban található legfontosabb fogalmak és értelmezésük:
 
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
 
Érintett: Bármely természetes személy, aki az MH EK felügyelete alá tartozó honlapokat látogatja.
 
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés – továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján –, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
 
2. Mi a süti (cookie)?
 
A süti (cookie) egy fájl, amely akkor kerül a számítógépére, amikor Ön egy webhelyet látogat meg.
A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, továbbá általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára.
 
3. Milyen célból használnak sütiket az MH EK honlapjai?
 
Elsődlegesen információ gyűjtése céljából azzal kapcsolatban, hogy Ön hogyan használja a weboldalakat. Annak felmérése útján, hogy a weboldalak mely részeit látogatja vagy használja leginkább, megtudhatjuk azt, hogy milyen módon biztosítható még jobb felhasználói élmény az Ön számára, amennyiben ismét meglátogatja weboldalainkat.
A sütik alkalmazása a honlapok fejlesztését is szolgálja.

A sütik továbbá megkönnyítik az Ön navigációját a weboldalakon, valamint az egyes funkciók használata során.

4. Milyen sütiket használnak az MH EK honlapjai?

Teljesítményt biztosító sütiket, valamint Google Analytics sütiket. Utóbbiak a weboldalak használatával kapcsolatban gyűjtenek információkat, többek között a következőket: melyik oldalt nézte meg a látogató, a weboldal mely részére kattintott, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek.

Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani (az éppen használt IP címet is csak részben rögzítik).

A weboldalakon használt sütik leírásáról az alábbi címen tájékozódhat: https: //developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

A fontosabb információkat az alábbi táblázat foglalja össze:

 

5. Hogyan ellenőrizhetők a sütik és hogyan lehetséges azokat kikapcsolni?

Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának változtatását.

A beállításhoz az alábbi linkeken érhető el segítség:

Chrome: https: //support.google.com/accounts/answer/61416? hl=hu

vagy chrome: //settings/content/cookies

Edge: https: //privacy.microsoft.com/hu-HU/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Internet Explorer 11: https: //support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11

Firefox: https: //support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn

6. Adatkezelési információk

Adatkezelő: MH EK (székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 44., telefonszám: 06–1/465–1800, honlap: www.honvedkorhaz.hu, email cím: [email protected])

Adatkezelő képviselője: Kun Szabó István vezérőrnagy, parancsnok

Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: dr. Kiss Tünde százados (telefonszám: 06–1/465–1800 / 73–153-as mellék, email cím: [email protected])

Üzemeltető: HM Zrínyi Nkft. (székhely: 1087 Budapest, Kerepesi út 29/B., telefonszám: 06–1/459–5305, honlap: www.honvedelem.hu, email cím: [email protected])

Üzemeltető képviselője: Benkóczy Zoltán ügyvezető

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja).

Az adatkezelés célját és időtartamát a tájékoztatás 3–4. pontjai rögzítik. Jogszabályon alapuló kötelezettség esetén adatközlés történik az illetékes szervek részére.

7. Jogorvoslati tájékoztató

Ön az adatkezelés teljes időtartama alatt az adatkezelő által kezelt személyes adataira vonatkozólag az alábbiakat kérelmezheti:

 • személyes adatokhoz való hozzáférést,
 • személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok pontatlanok,
 • személyes adatainak törlését („az elfeledtetéshez való jog”) az alábbi esetekben:
  • az adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték,
  • amennyiben a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
  • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
 • az adatkezelés korlátozását az alábbi esetekben:
  • ha Ön vitatja az adatai pontosságát (korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, míg az adatkezelő az adatok pontosságát ellenőrzi),
  • jogellenes adatkezelés esetén a törlés helyett az adatok korlátozását kéri,
  • az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de Ön a jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kéri a korlátozást.

Amennyiben megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-ban foglaltakat, úgy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat, valamint panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; tel.: +36 (1) 391–1400; e-mail: [email protected]; honlap: www.naih.hu).

ESZA